Riksidrottsförbundets Förtjänsttecken 2021

Vid RF-mötet i maj 2021 i Uppsala kommer RF:s Förtjänsttecken att delas ut till cirka 100 förtroendevalda idrottsledare. Ansökningar ska vara RF tillhanda senast den 1 oktober 2020.

RF:s förtjänsttecken kan tilldelas bl.a.:

  • den som, i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF, utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år;
  • den som, i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i DF, SISU-d eller SDF, utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år;
  • den som, i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande, utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.

Endast den som har fått SvFF:s Förtjänsttecken i guld (FTG), kan föreslås.

SvFF:s Förtjänstteckengrupp undersöker nu vilka kandidater som kan nomineras centralt, på distriktsnivå och på föreningsnivå, och som fortfarande har ett pågående uppdrag i verksamheten. Förtjänstteckengruppens arbete utgår bl.a. från en genomgång av under tidigare år insända godkända ansökningshandlingar till SvFF:s utmärkelser.

Förtjänstteckengruppen önskar nu förslag på ledare inom distrikten, dvs styrelse- och/eller kommitté/utskottsledamöter som har 25 verksamhetsår eller mer, och som tidigare erhållit SvFF:s FTG. Sådant förslag ska innehålla uppgift om funktion (-er) och vilka år personen har verkat, liksom uppgift om uppdrag som ledare i förening.

Förtjänstteckengruppen arbetar även fram förslag till SvFF:s kandidater på föreningsnivå. Liksom de senaste 15 åren kommer preliminärt endast förtroendevalda ledare med mer än 45 år som ledare att nomineras. Förtjänstteckengruppen vill därför gärna få information om personer med mer än 45 år som ledare.

Förbundsstyrelsen beslutar om vilka kandidater som ska nomineras, och Förtjänsttecken-gruppen, som bereder ärendena, emotser tacksamt förslag senast den 30 juni 2020. Förslagen skickas till kicki.brottman@svenskfotboll.se.

För
FÖRTJÄNSTTECKENGRUPPEN

Krister Malmsten
Ordförande