Nya spelformer

Skånes FF vill här informera om förslaget kring NYA NATIONELLA SPELFORMER som ska hanteras av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 1 december i Stockholm.

Förbundsstyrelsen lägger, efter att saken förankrats bl.a. vid två Ordförandekonferenser samt Rikskonferensen 2016, ett förslag som innebär att gemensamma spelformer fastställs för av SDF arrangerad fotboll och tvingande träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2019.

I de föreslagna tävlingsreglerna framgår de formella förutsättningarna (att spelformerna ska genomföras enligt spelreglerna), att det ska finnas utrymme för undantag i anläggningsfrågor och att SDF har fortsatt möjligheter att utforma sin tävlingsverksamhet (till skillnad från matchens genomförande) utifrån de i distrikten specifika förutsättningarna. Observera att Förbundsstyrelsen anser att det krävs en fördjupad analys av, och diskussion om, vad ett införande av spelformerna i föreningsarrangerade matcher och tävlingar (cuper) skulle innebära. Förslaget är här att frågan om spelformerna ska vara bindande för föreningsarrangerade tävlingar ska prövas först vid Representantskapet 2018.

Förslag till tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll:

1 § Allmänt

Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och med de förutsättningar som följer av förevarande tävlingsbestämmelser.

De fem spelformerna för barn- och ungdomsfotboll är 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11.

Föreningar får göra undantag från spelreglerna vad gäller målstorlek och markering av linjer på spelplanen. Markering på spelplanen får inte utgöra skaderisk för spelare.

Samtliga barn- och ungdomsspelare som är samlade till match i respektive åldersklass har rätt att delta i spelet. Deltagande i spelet bör ske enligt vad som framgår i SvFF:s rekommendationer för barn- och ungdomsfotboll.

2 § SDF:s rätt till undantag m.m.

SDF beslutar vilket match- eller tävlingsformat, såsom serier, sammandragningar eller motsvarande format, som tillämpas i det egna distriktets barn- och ungdomsfotboll.

3 § Speltid och spelytor

Speltid och spelytor som gäller för barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 t.o.m. 19 år regleras i spelformsmatrisen, se nedanstående länk!

Mer om de nya nationella spelformerna:

Under förutsättning att förslaget får bifall av SvFF:s Representantskapet den 1 december har Skåne FF:s styrelse beslutat att 2018 ska bli ett "prova-på" år vad det beträffar de nya spelformerna, dvs Skånes FF kommer att bjuda in till 2018-års seriespel enligt matrisen för de nya spelformerna.

På nedanstående länk till SvFF:s hemsida finns;

  • Beskrivet om bakgrund, syfte och mål som beskriver arbetet bakom förslaget till nya nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen i Sverige.
  • En folder som överskådligt sammanfattar de nya nationella spelformerna.
  • Presentation inklusive matrisen som sammanfattar alla spelformer, matrisen är länkat till vår spelarutbildningsplan och tränarutbildning samt till matcher i de olika spelformerna.

http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/

Har ni frågor kring förslaget kontakta gärna Skåne FF:s domar-, tävlings- eller utbildningsenhet eller SvFF:s projektledare Mika Sankala, mika.sankala@svenskfotboll.se.

Mer information om implementeringen av de nya spelformerna i distriktet kommer när SvFF:s Representantskap fattat beslut i frågan.