Får flickor spela med pojkar och får pojkar spela med flickor?

Självklart får flickor och pojkar träna och spela match med varandra i Skåne. Det är upp till varje förening att organisera sin ungdomsverksamhet men det finns inget i vårt regelverk som sätter stopp, se utdrag från våra tävlingsbestämmelser nedan. Tvärtom är Skånes Fotbollförbund positiva till att varje barn och ungdom får spela fotboll på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar. LÄS MER HÄR.

Jämställdhet och inkludering är oerhört viktigt. Alla ska få vara med. I de fall pojkar skall spela med flickor behövs en dispens från Skånes Fotbollförbund. Om ni behöver hjälp med denna dispensansökan så hör av er till oss. Hittills har Skånes Fotbollförbund beviljat samtliga inkomna dispensansökningar.

Har ni några frågor kring ovan och hur ni i er förening skall hantera specifika ärenden så får ni väldigt gärna kontakta oss för råd och tips.

Utdrag från tävlingsbestämmelser

2 § Spelares behörighet att delta i match

Endast spelare som är behörig i enlighet med SvFF:s Representationsbestämmelser får delta i match.

Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag om spelarna i övrigt är behöriga att delta i match. Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och flicklag. SDF får meddela bestämmelser vad avser mixade lag.

I pojklag upp tom 17 år får ett år äldre flickspelare delta utan åldersdispens. Antalet överåriga flickor på plan i en pojkmatch får inte vara mer än hälften, dvs. maximalt en spelare i 3 mot 3, två spelare 5 mot 5, tre spelare i 7 mot 7, fyra spelare i 9 mot 9 och fem spelare i 11 mot 11.

SvFF:s TK får bevilja undantag från andra stycket om synnerliga skäl föreligger. I tävlingar inom barn- och ungdomsfotbollen t.o.m. 12 år får SDF bevilja undantag från andra stycket om särskilda skäl föreligger.

Vid prövningen ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas, t.ex. ålder, tävlingsnivå och skaderisk för berörda spelare.

I match får förenings lag endast bestå av spelare som är medlemmar i föreningen. Spelare som antecknas på spelarförteckning förutsätts vara medlem i föreningen.

Med vänlig hälsning

Peter Ekvall

VD Skånes Fotbollförbund

040-590212