Uppdaterade riktlinjer och rekommendationer

Nya riktlinjer och rekommendationer kommer gälla från och med den 1 juni 2021.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att justera bestämmelserna i begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Nedan redovisas de justeringar av riktlinjerna som besluten föranleder (tillåten fotbollsverksamhet samt nya publikbegränsningar) och som gäller fr.o.m. den 1 juni 2021. Fram till dess gäller alltjämt nuvarande riktlinjer.

Kan även bara nämnas att en utredning kring enkel-dubbelmöten för våra seniorserier är igång och besked kommer nästa vecka.

Tillåten fotbollsverksamhet fr.o.m. den 1 juni

Barn och unga födda 2002 och senare

Folkhälsomyndigheten har meddelat att för barn och unga födda 2002 och senare kommer det fr.o.m. den 1 juni, förutom den tränings- och tävlingsverksamhet som redan i dag är tillåten, även vara tillåtet att anordna ”läger i mindre skala” samt ”mindre cuper och tävlingar både utom- och inomhus”. Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. 

Förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten tagit fram:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer som så långt som möjligt inte blandas med varandra. Det gäller även resor till och från läger.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare (i exempelvis matsalen, samlingsrum med mera).
 • Om övernattning planeras – planera med få personer i varje rum (inom samma grupp så deltagare inte blandas) – ej stora sovsalar.
 • Lägg så mycket som möjligt av aktiviteter under läger eller cup utomhus.
 • Undvik aktiviteter där lägerdeltagare eller cupdeltagare hamnar nära varandra – exempelvis disco.
 • Ha tydliga rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymptom och för hemresa så fort som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symptom.

Personer födda 2001 och tidigare (som inte är yrkesidrottare)

Folkhälsomyndigheten har meddelat att för personer födda 2001 och tidigare (som inte är yrkesidrottare) kommer det fr.o.m. den 1 juni vara tillåtet att spela enstaka matcher och tävlingar utomhus. Det innebär bl.a. att tränings- och tävlingsmatcher för denna kategori tillåts fr.o.m. den 1 juni, se mer nedan under rubriken ”Tillåten tävlingsverksamhet fr.o.m. den 1 juni“. Några ytterligare förtydliganden har ännu inte presenterats av Folkhälsomyndigheten. Skånes FF återkommer med mer information så fort vi får tillgång till det.

Tillåten tävlingsverksamhet fr.o.m. den 1 juni

Skånes Fotbollförbunds styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att om restriktioner för tävlingsverksamhet lättas så ska distriktet följa de nya riktlinjerna. Detta innebär att det nu även är möjligt för personer födda 2001 och senare att spela enstaka tränings- och tävlingsmatcher från och med 1 juni.

Beslutet grundar sig på justeringar av de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid19 m.m. som myndigheten meddelat kommer att träda i kraft den 1 juni.

För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens avsikter begränsa antalet matcher som spelas men samtidigt bibehålla möjligheten att genomföra distriktets tävlingar i form av dubbelmöten, får lag inte genomföra fler än 16 tävlingsmatcher under perioden juni – augusti. Detta under förutsättning att restriktionerna inte förändras.

Dessutom ska resor till och från matcherna genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de ytterligare begränsningar som följer nedan:

 • Endast symtomfria personer får resa.
 • Undvik övernattningar.
 • Välj resealternativ som så långt möjligt innebär att resor sker isolerat från omgivningen och på ett sätt som medför att trängsel och närkontakt med andra undviks, t.ex. privata bilar eller abonnerad buss.
 • Undvik att resa med kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats.
 • Undvik samtliga externa kontakter under resan och på resmålet (utom sådana kontakter som är en naturlig del av matchens genomförande).

I samband med matcher bör ombyte och dusch ske hemma i de fall det är möjligt och lämpligt, t.ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats, är det viktigt att trängsel undviks. Även i övrigt ska gällande riktlinjer följas i samband med matcherna.

Publikbegränsningar fr.o.m. den 1 juni 2021

Generella bestämmelser vid offentliga tillställningar (utomhus)

Fr.o.m. den 1 juni justeras det nuvarande deltagartaket om åtta deltagare vid offentliga tillställningar enligt följande:

 • utomhusarrangemang högst 100 deltagare.
 • utomhusarrangemang med särskilt anvisade sittplatser högst 500 deltagare.

 Den som anordnar en offentlig tillställning ska:

 • utforma, lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare (publik) kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Samtliga deltagarbegränsningar är dessutom villkorade av att föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten efterlevs av arrangören.

Varje arrangör av en offentlig tillställning ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas.
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och - hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Varje arrangör av en offentlig tillställning bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd även se till att trängsel undviks genom att:

 • vidta åtgärder för att sprida ut deltagarnas ankomsttid.
 • anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar, - ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken.
 • anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig.
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som t.ex. staketfållor eller rep.
 • personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen.

Särskilda regler för offentliga tillställningar utomhus med anvisade sittplatser:

Utöver de bestämmelser som redovisats ovan ska arrangören av en offentlig tillställning utomhus med anvisade sittplatser se till att:

 • sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap högst uppgår till fyra personer. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska den som anordnar den offentliga tillställningen dela upp sällskapet med högst fyra deltagare i varje.

Särskilda regler för offentliga tillställningar utomhus utan anvisade sittplatser

Utöver de bestämmelser som redovisats ovan ska arrangören av offentliga tillställningar utomhus utan anvisade sittplatser se till att:

 • räkna ut det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas på anläggningen
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, - på lämplig plats på anläggningen tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Maxantalet ska beräknas på ett sådant sätt att varje deltagare inom området ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det betyder att för att få släppa in det högsta antal deltagare som föreslås i begränsningsförordningen, 100 stående utomhus, krävs en tillgänglig yta motsvarande 500 kvadratmeter. Vad som avses med tillgänglig yta förklaras av Folkhälsomyndigheten under rubriken ”Beräkning av maxantal” i deras Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen.