Svenska Fotbollförbundets standardspelaravtal

Som tidigare meddelats har en översyn av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) standardspelaravtal, som är obligatoriskt för alla professionella spelare*gjorts. SvFF:s styrelse har nu fastställt den nya versionen av standardspelaravtalet och det uppdaterade avtalet kommer att börja tillämpas från den 1:a december 2021. Det nya avtalet kommer endast hanteras i digital form i Fogis och det kommer alltså inte finnas några fysiska pappersavtal att beställa från SvFF.

Det är dock viktigt att påpeka att de avtal som för närvarande löper inte påverkas av det nya standardspelaravtalet, utan endast när ett nytt avtal ska skrivas (t.ex. vid en förlängning av ett avtal eller vid ett nytt avtalsförhållande) kommer det nya standardspelaravtalet att användas. Avtal som ingås före den 1:a december 2021, men där avtalstiden inte börjat löpa ännu, kommer inte heller att påverkas.

De föreningar som köpt in fysiska exemplar av det gamla avtalet under 2021 kan återlösa dessa hos SvFF under förutsättning att de kan visa att avtalen köpts in under detta år.

*Professionell spelare är spelare som under ett kalenderår får en skattepliktig ersättning om minst 10 000 kr.