Åldersdispenser

Information om utfärdandet av åldersdispens för överårig spelare

Tävlingsbestämmelserna:
Skånes FF äger rätt att medge dispens för överåriga i ungdomslag (upp t.o.m. 19 år/ juniorlag):

 • I juniorlag endast i div 2-3.
 • Dispenser ska avse spelare som är högst ett (1) år äldre.
 • Dispenserna ska ges med restriktivitet.
 • Dispenser ska i första hand beviljas på sociala grunder med utgångspunkt från individen.
 • Ansökan måste för att behandlas vara komplett ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare.
 • Dispensavgift enligt gällande tävlingsbestämmelser faktureras ansökande förening.
 • För 5 mot 5 beviljas max en överårig spelare, varav endast en får delta per match.
 • För 7 mot 7 beviljas max två överåriga spelare, varav endast en får delta per match.
 • För 9 mot 9 och 11 mot 11 beviljas max fyra överåriga spelare, varav endast två får delta per match.
 • Om särskilda skäl föreligger kan Skånes FF:s tävlingsavdelning efter skriftlig ansökan bevilja ett utökat antal överåriga spelare per lag och/eller per enskilt matchtillfälle.
 • I Skåneserier för pojkar, DM-tävlingar och kommunmästerskap (om arrangör så önskar) får inga överåriga delta, i
  övrigt ska beviljade åldersdispenser gälla.

Att tänka på före ansökan:
Före ansökan om åldersdispens ska föreningen först själv utreda möjligheterna att lösa spelarfrågan internt inom
föreningen. Det är föreningen som ska avgöra ett ärende och inte en enskild ledare eller lag. Skånes FF
rekommenderar generellt att föreningen flyttar upp yngre spelare istället för att flytta ner äldre spelare,
alternativt slår ihop lag inom föreningen till anmälan i en högre tävlingskategori.

Observera att det inte går att söka åldersdispens för både fotboll och futsal på samma blankett.
Ansökan om s.k. sociala åldersdispenser ska alltid åtföljas av intyg, klasslistor eller motsvarande.

Ansökan om åldersdispens ska alltid undertecknas av behörig firmatecknare.

OBS! motivering eller förklaring kan inte lämnas per telefon till enskild tjänsteman hos Skånes FF utan ska alltid
lämnas skriftligen och medfölja ansökningsblanketten. Avgift per åldersdispens är 100 kr.

Skånes FF:s hantering:
Ansökan ska för att kunna behandlas vara komplett ifylld, ofullständig ansökan skickas tillbaka. Ansökan om
åldersdispens behandlas av Skånes FF:s kansligrupp en gång per vecka, vilket bl.a. innebär att det inte är möjligt
att via ett personligt besök få en ansökan behandlad samma dag som den lämnas in. Skånes FF behandlar
dispenser på torsdagar.

Skåne FF:s beslut:
Beslut om åldersdispens skickas per mail till den officiella föreningsadressen (Fogis).
Beviljande åldersdispenser gäller antal spelare per matchtillfälle, dvs. det är inte tillåtet att byta spelare med
åldersdispens under matchens gång såvida inte särskilt skriftligt tillstånd som medger annat deltagande finns.

Beviljande åldersdispenser ska alltid noteras på spelarförteckningen, deltagarlistor, turneringskort etc. Beviljade
individuella dispenser automatiskt överförs till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och
internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för överåriga.
Beviljade åldersdispenser för fotboll gäller från beslutsdagen fram till 31/12 innevarande år.

Vid frågor kontakta tävlingsavdelningen tavling@skaneboll.se

Aktuella blanketter finns under dokument eller HÄR.