Frimånad

Mellan den 15 november och den 15 december infaller frimånaden, vilket innebär att amatörspelare kan byta förening utan att föreningen man lämnar kan hindra detta. Det krävs dock en övergångshandling. (Frimånaden för futsal är 1/8-31/8)

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 2 kap.

2 § Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 5 kap.

7 § Särskilt om hantering av amatörövergångar

7.1 Blankettanmälan
När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.
Spelaren och den nya föreningen ska underteckna blankettanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå. Giltig blankettanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 15 december.
När amatör önskar byta förening utanför frimånaden är den nya föreningen skyldig att tillställa den lämnande föreningen blankettanmälan så snart spelaren och den nya föreningen är överens om övergången. Den nya föreningen ansvarar för att den av båda föreningarna och spelaren ifyllda blankettanmälan ges in till SvFF.

7.2 Elektronisk övergångsanmälan

För att genomföra elektronisk amatörövergång måste den nya föreningen
inhämta spelarens skriftliga godkännande. Godkännandet ska förvaras
hos föreningen och ska, på begäran, visas upp för SvFF.
Elektronisk övergång av amatör får genomföras och registreras oavsett
öppettider hos SvFF under förutsättning att FOGIS är i drift.
Vid elektronisk amatörövergång meddelar SvFF omgående berörd
spelare och förening om den aktuella övergångens verkställande. Spelare
ska beredas tillfälle att inom 14 kalenderdagar från övergångens
verkställande, hos TK, skriftligen invända mot övergången. Om spelaren
inte skriftligt godkänt övergången, och heller inte deltagit i
tävlingsmatch för den nya föreningen, ska TK ogiltigförklara
övergången.
För att genomföra elektronisk amatörövergång utanför frimånaden krävs
lämnande förenings godkännande i FOGIS i enlighet med av SvFF
fastställd manual eller anvisningar. Om tidigare förening inte inom sju
dagar lämnat sitt godkännande så makuleras övergången automatiskt.